ฝ่ายงาน

นางกนกวรรณ ศรีประยูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา / เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนันทรัตน์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวปทิตตา ปานรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ