ปฐมวัย

นายสุภชัย โวหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริภรณ์ ยังสังข์
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวลี จินดาวงศ์
ฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุกาญดา มุสิกะเจริญ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวประนอม คงนวล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสุวรรณา หีบทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอุษา สุวรรณขาว
งานอนามัยโรงเรียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเปี่ยมกมล จันทร์ภูธร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุไรยา มูเก็ม
ครูพี่เลี้ยง