ประถมศึกษา

นายสุภชัย โวหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถพล หลีนิ่ง
ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายสุภชัย โวหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวฟาตอนะฮ์ ด่านเท่ง
งานอนามัยโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนูรสามีมี เปาะแม
ฝ่ายบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชิราพร บัวคง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาทินี ศรีราม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวธิดารัตน์ คงศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอามานี มะรอปี
ครูผู้สอน

นางสาวอัมรีย์นา ดือราแม
ครูผู้สอน

นางวัลลี ทองมาก
ครูผู้สอน / ผู้ดูแลระบบ

นางสาวปริยาพรรณ ยิ่งคง
ครูผู้สอน